Vad är en tjänstehund?

 

En tjänstehund kan t.ex. vara en försvarsmaktshund, en räddningshund eller en eftersökshund. En certifierad försvarsmaktshund med förare har oftast ett kontrakt med Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna som bevakningshund. En certifierad räddningshund ingår organisatoriskt under Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB). Räddningshunden med förare är utbildade för att arbeta vid katastrofer och större olyckor både inom och utom landet. Det kan vara vid jordbävningar och rasolyckor där hundens uppgift är att hitta försvunna människor i t.ex. raserade byggnader. Ett certifierad eftersökshund med förare tas i anspråk av polismyndigheten vid eftersök av försvunna personer.

Gemensamt för tjänstehundarna är att de utbildas på de olika brukshundsklubbarna runt om i landet i SBK:s regi.

 

Försvarsmaktshunden Svenska Brukshundsklubben

 Svenska Brukshundsklubben är även en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att utbilda hundar och personal till Försvarsmakten. Utbildningen sker på lokala brukshundsklubbar runt om i landet. Efter genomförd utbildning och godkänt certifieringsprov kontrakteras hunden och förare till framförallt Hemvärnets/Nationella skyddsstyrkornas förband. Hundar utbildas även i liten skala till flygvapnet, främst på klubbarna i närheten av flygflottiljerna.

Hur och när används den färdigutbildade hunden?

Hunden används som en sensor för att markera mänsklig (fientlig) närvaro inom ett område, detta med hundens känsliga hörsel och luktsinne. Rätt utnyttjad är hunden överlägsen alla tekniska lösningar för denna uppgift. Hunden kan användas vid objektsbevakning, patrullering, spårning och spaningsuppdrag.

 

Antagningskrav

Hunden ska vara tillgänglig, arbetsvillig, skottfast, vädertålig och ha förmågan att vila mellan arbetsuppgifterna. Hunden ska även ha godkänd status på höftleder och armbågar. Eftersom hunden ska verka tillsammans med personal i ett förband måste den också kunna hanteras av och samarbeta med främmade människor.

Även föraren ska vara lämplig att ingå i ett förband. Man måste ha god fysik och gilla att vara ute under olika förutsättningar. Om man inte gjort värnplikten måste man genomgå en kortare försvarsutbildning (TFU-G) där man bl.a. får lära sig försvarskunskap och vapenhantering.

 

Utbildningen

På inträdesprovet ser man om hunden har de förutsättningar som krävs för klara kursen och arbetet på förbandet. Efter ett godkänt resultat börjas kursen. Kurstiden brukar normalt vara ett år. Ett lydnadsprov genomförs under kurstiden och allt avslutas med ett certifieringsprov under ett dygn där hunden och föraren ska visa om dessa som ekipage har en tillräcklig färdighetsnivå för att placeras vid ett förband.

Ett hundekipage i Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna kontrakteras för fyra dagars tjänstgöring/år. Om ekipaget ingår i ett insatskompani är avtalstiden åtta dagar/år. D.v.s hundekipaget måste medverka vid utbildning eller övning fyra respektive åtta dagar per år för att fullgöra avtalet och därmed få rätt till ersättning. Ersättningen idag är 3 500 kr/år (fyradagarsavtal) resp. 7 000 kr/år (åttadagarsavtal). Dagsersättning utgår även vid utbildning och övning.

 

Tilläggsutbildning

Det finns idag ett antal tilläggsutbildningar för en försvarsmaktshund. Ett hundekipage kan t.ex. utbildas till en säkerhetssökande hund. Hunden lär sig då att söka efter och markera fynd av vapendelar, ammunition och sprängmedel i byggnader och i fordon. En annan tilläggsutbildning är bevakning i marin miljö där hundekipaget bl.a. får lära sig att arbeta från båt.

 

Hundtjänstpersonal

Som godkänd hundförare inom Försvarsmakten finns det möjlighet att vidareutbilda både sig själv och hunden. Det finns ett stort utbildningsprogram där man bl.a. kan utbilda sig till hundtjänstinstruktör och hundtjänstbefäl. All utbildningsverksamhet är kostnadsfri.

 

Träning och tävling

En bevakningshund med förare måste träna regelbundet för att upprätthålla kompetensen och hundens förmåga att lösa de uppgifter den är utbildad för. Det går även att tävla i bevakning, både på distrikts- och nationell nivå.

Försvarsmaktshundar i Matfors BHK

I Matfors BHK är vi idag sju certifierade försvarsmaktsekipage. Vi försöker att träna i grupp en gång i veckan utöver den individuella träningen.

Verkar det intressant?

Kontakta någon i klubbens tjänstehundssektor för mer information.

klas.knutsson@matforsbhk.se

kicki.westin@matforsbhk.se